Blog

Fysiotherapie? Wat dacht je van “Massage”?

Spierpijn? Stijve nek? Strakke onderrug? Je hoeft niet naar de fysio te gaan – kom naar Theramas voor een ​​massage! Ik kan geen diagnose stellen, in tegenstelling tot een fysio, maar ik kan zeker suggesties geven en je spierpijn helpen te verlichten. Terwijl massage zich concentreert op spieren en sommige zachte weefsels van het lichaam om de pijn en ook de stress te verlichten, richt fysiotherapie zich daarentegen meestal op de lichaamsdelen en biedt revalidatie om de kracht te verbeteren zodat het goed werkt. Bij een Theramas massage wordt je gedurende de gehele massage periode gemasseerd. Het verminderen van pijn door middel van massage verbetert je beweging, zodat je door kan gaan met de dingen die je voorheen niet kon of waar je moeite mee had – ik kan je oefeningen / rekoefeningen na de massage geven om je te helpen met je weg naar herstel: meer bewegingsvrijheid in je nek; je kan terug naar je dansles of zelfs gewoon je tenen weer kunnen aanraken! Ik kan je ook verzekeren dat je geestelijke gezondheid en welzijn ook extra voordelen zullen zijn, vooral in deze onzekere tijden. Om de volledige voordelen van massage te ervaren, hoeft je niet elke dag of week te reserveren (maar dat kan als je dat wilt!) – na een evaluatie, een gesprek en de massage kunnen we beslissen wanneer de beste “follow-up”  sessie zou moeten zijn. Erkennen dat je een beetje uit je hectische dag wilt halen om van een massage te genieten, is een goed teken.

Physiotherapy? Think again and think “Massage”!

Muscle pain? Stiff neck? Tight lower back? You don’t have to go to the physio – come to Theramas and have a massage! I cannot give a diagnosis, unlike a physio, however, I can for sure give suggestions and help relieve your muscular pain. Massage is a hands-on therapy for the whole session, however long you choose, in a safe, comfortable, relaxing environment. Whilst massage focusses on muscles and some soft tissues of the body to help relieve the pain and also the stress, physiotherapy, on the other hand, usually focuses on the body parts and provides rehabilitation to improve strength for it to work properly. Reducing pain by way of massage enhances your movement so you can get on with the things you were unable to do or had difficulty with before – I am able to help you with those things as well as post-massage exercises/stretches to help you on your way to recovery: more range of movement in your neck; you can go back to your dance class or even just being able to touch your toes again! Mental health and well-being can also be added benefits with a massage, especially during these uncertain, covid times. To feel the full benefits of massage, you don’t need to book in every day or every week (but you can if you want to!) – after an assessment, chat and the massage we can then decide when the best follow-up session should be. Recognising that you want to take a little slot out of your hectic day to enjoy a massage is a great sign.

Blog in English and Dutch?

Yes, you have read correctly: my blogs are in Dutch and English. Why? I am British (I am from Yorkshire) and I live in Utrecht (Utrecht, The Netherlands not the one in South Africa 😊). My clients have various nationalities and I think it’s important that they can understand my blogs, and I hope this helps with English and Dutch versions. Or as they say in Yorkshire: Betta twoa birds int’ sky than ‘un bird ont’ groun’. Enjoy reading them!

Blog in Nederlands en Engels?

Ja, je leest het goed: mijn blogs verschijnen in het Nederlands en Engels. Waarom? Ik ben een Britse (ik kom uit Yorkshire!) en ik woon in Utrecht (in Nederland, niet die in Zuid-Afrika 😊) Mijn klanten hebben verschillende nationaliteiten en ik vind het belangrijk dat veel mensen mijn blogs kunnen begrijpen, met een Engelstalige en Nederlandstalige blog hoop ik daaraan mee te helpen. Of zoals ze zeggen in Yorkshire: Betta twoa birds int’ sky than ‘un bird ont’ groun’. Veel leesplezier!

Massage is For Everybody!

Yes, it is true: Everybody can benefit from a massage.For quite some time, massage has been seen as a luxury. Let me tell you: massage is inclusive of every demographic known to mankind. In other words: massage isn’t just a luxury, it’s health care. It doesn’t look at the clothes you wear, the car you drive, or where you grew up. It doesn’t care what you believe as long as you have the willingness and open mind to receive care. Amongst my clients are people who work behind a desk all day or people who do manual labour such as an upholsterer and also a DJ who works long evenings and night hours. But also people who travel a lot for their work.You get a bit of the idea of the variety of my clients. Massage is for everybody.So don’t think massage is not for me. It is for everybody. Book your appointment. Although to some it may seem obvious, to others, the idea of coming into an establishment and being physically and emotionally vulnerable to a complete stranger can be worrisome.  I strive to make my space as welcoming and inclusive as possible for everyone, so please don’t hesitate to make an appointment, and receive the bodywork you so desperately need. Whatever has been holding you back, put it aside and come on in.

Massage is voor iedereen!

Ja, het is waar: iedereen kan baat hebben bij een massage.Massage wordt al geruime tijd gezien als een luxe. Nee hoor, dat is niet waar. Massage is niet alleen een luxe, het is ook gezondheidszorg. Het kijkt niet naar de kleding die je draagt, de auto waarin je rijdt of waar je bent opgegroeid. Het gaat er om dat je de bereidheid en open geest hebt om zorg te ontvangen.Onder mijn klanten bevinden zich mensen die de hele dag achter een bureau werken of mensen die manueel verrichten zoals een stoffeerder, een DJ die lange avonden en nachturen maakt. Maar ook mensen die veel reizen voor hun werk.Je krijgt een beetje een idee van de diversiteit van mijn klanten. Dus denk niet dat massage niets voor mij is. Het is voor iedereen.Maak een afspraak. Hoewel het voor sommigen misschien vanzelfsprekend lijkt, kan het voor anderen best wel spannend zijn om een ​​mijn praktijk binnen te gaan en fysiek en emotioneel kwetsbaar te zijn voor een volslagen vreemde.Ik streef ernaar om mijn ruimte zo gastvrij en inclusief mogelijk te maken voor iedereen, dus aarzel niet om een ​​afspraak te maken en de massage te ontvangen die je hard nodig hebt.Wat je ook heeft tegengehouden, leg het opzij en kom binnen.