Blog

Hoe vaak kan ik een massage krijgen?

Deze vraag hoor ik vaak.  Het antwoord hierop verschilt, aangezien iedereen andere behoeften heeft: kom je voor pijnbestrijding, stressvermindering, ontspanning, hulp bij sportprestaties of herstel? Regelmatig massage geeft de meeste voordelen – één keer per week of eens per twee weken is ideaal, maar dit past misschien helemaal niet in je budget. Om in context te plaatsen – één keer hardlopen bereid je niet voor op een marathon om te doen of één sessie gewichtheffen geeft je geen uitpuilende biceps – één massage kan de jarenlange opbouw van strakke spieren niet ongedaan maken. Kom je voor pijnbestrijding, dan is een massage één of twee keer per week na een blessure gunstig voor de duur van je herstel. In het geval van een chronische (langdurige) blessure wordt één keer per week aanbevolen, maar dit hangt ervan af hoe je lichaam voelt – komt je pijn na een paar dagen terug dan is het tijd om een ​​nieuwe afspraak te maken; als je echter een week na je laatste massage pijnvrij ben, kan je meer tijd tussen de sessies laten. Over het algemeen heb je in het begin meer sessies nodig en als je spieren zich ontspannen en de genezing begint, nemen de massagesessies in frequentie af en je kan bijvoorbeeld een keer per maand komen – zie je dit als een “onderhoudsmassage” 🙂 Gestresst? Massage is een geweldige manier om de stress in je leven te verminderen – of het mentaal of fysiek is, thuis of in je werk – het is 100% tijd voor JOU. Wekelijkse (of tweewekelijkse) massages kunnen wonderen doen en vaak realiseer je je misschien pas hoeveel zere plekken je hebt als je een massage krijgt. Elke week/om de week/elke maand een massage hebben om naar uit te kijken, kan ook helpen om het stressniveau te verminderen 🙂 Je hoeft geen specifieke spierpijn te hebben om een ​​massagesessie te boeken. Als je een atleet bent…. in de aanloop naar een evenement waarvoor je traint, helpen wekelijkse of tweewekelijkse massages je zeker om je voor te bereiden en in goede vorm te komen. Pre-event massage verwarmt en rekt de spieren, vermindert het risico op blessures en helpt je om beter te presteren; post-event massage vlak daarna helpt de pijn te verminderen en bevordert de flexibiliteit. Geen specifieke evenementen om voor te trainen? Houd je flexibiliteit en verklein de kans op blessures – boek een keer per maand, wederom eem “onderhoudsmassage”.  Kan ik teveel massages krijgen? Na een massage voel je vaak een week lang de voordelen (tenzij je last van pijn of blessures hebt). Het is heel normaal gevoelige spieren te voelen (als gevolg van strakke spieren die worden verplaatst of geblesseerde spieren die worden bewerkt) na je massage, maar dit zou een dag of zo daarna moeten verminderen. Je lichaam heeft tijd nodig om zich aan te passen en tot rust te komen. Meer massages zijn aanbevolen bij de behandeling van bepaalde blessures en pijn en voor ontspanning komen de meeste mensen een keer per maand. Maar…niks Read more

How often should you get a massage?

“How often should I get a massage?” I am asked this question many times at the end of a session. The answer to this differs as everyone’s needs differ. Do you come for pain management, stress relief, relaxation, help with athletic performance or recovery? Regular massage gives the most benefit – once a week or once every two weeks is ideal but of course this may not be realistic for everyone or their budgets. To put into context – one training run does not prepare you for a marathon or doing one session of weight lifting does not give you bulging bi-ceps – one massage cannot undo years of build-up of tight muscles. If you come for pain management, then after an injury, a massage once or twice a week would be beneficial for the length of your recovery. In the case of a chronic (long term) condition once a week is recommended but this depends on how your body feels – does your pain return after a few days then its time to make another appointment; if, however, you are pain free a week after your last massage you can begin to add more time inbetween sessions. In general, you need more sessions in the beginning and then as your muscles relax and healing begins, massage sessions decrease in frequency and you can come say, once a month – see this as a “maintence massage” 🙂 Stressed out? Massage is a wonderful way to reduce the stress in your life – be it mental or physical, at home or in your work life – its time 100% for YOU. Weekly (or bi-weekly) massages can work wonders and often you may not realise how many sore spots you have until you have a massage. Having a massage to look forward to each week/every other week/every month can also help to reduce stress levels 🙂 You don’t need to have a particular muscular ache or pain to book a massage session. If you are an athlete…. in the run-up to an event you are training for, weekly or bi-weekly massages for sure help you prepare and be in good form. Pre-event massage warms and stretches muscles, reducing the risk of injury and helping you to perform better; post-event massage immediately afterwards helps reduce soreness and aids flexibilty. No specific events to train for?  Maintain your flexibility and reduce the chance of being injured – book once a month, again “maintenance massage”. Can you get too many massages? After a massage you will often feel the benefits for a full week (unless you are dealing with pain or injury). Its quite normal to feel soreness after your massage but this should lessen a day or so afterwards (this is due to tight muscles being moved or injured muscles being worked on). Your body needs time to readjust and settle. More frequent massages are necessary when treating specific injuries and pain and for relaxation most people come once a month. However, there is Read more

Je voelt je beter na rekken & strekken!

Je rekt altijd voor en na een training (nou, dat zou je echt moeten doen 😉) Doe je rekoefeningen niet uitsluitend voor je fitnessroutine – maak er een gewoonte van om het elke dag te doen en je zal de voordelen voelen van het verlichten van je spierspanning, beter bewegen en geen “oeeffff” hoeven zeggen als je opstaat uit de stoel! Het hoeft niet lang duren – een paar minuten is voldoende; probeer het elke dag op hetzelfde tijdstip te doen – dit helpt je de routine vast te houden – ‘s morgens vroeg, elk uur of twee gedurende de dag of net voordat je ‘s avonds naar bed gaat. Heb je hulp nodig bij welke rek&strekoefeningen je wilt doen? Ik ben een grote fan van Hasfit, een online trainingsprogramma waar je geweldige rekoefeningen van verschillende lengtes kan vinden. Als je niet de hele routine wilt volgen, kies dan gewoon een paar stukken uit die bij je past. Om het voordeel echt te voelen, moet u een rekoefening van ten minste 20 seconden vasthouden. Links en videos naar de Hasfit rek&strek oefeningen: 12 minuten oefeningen: 30 minuten oefeningen: 25 minuten (yoga rek/strek-oefeningen) Waarom zou ik uitrekken vraag je jezelf af? Nou ….. Rekken verbetert de lokale bloedcirculatie Wanneer je rekt, open je je spanningsgebieden die mogelijk hebben bijgedragen aan een verminderde bloedsomloop naar bepaalde delen van het lichaam. Door deze gebieden te openen, kunnen zuurstof en voedingsstoffen elke cel bereiken als dat nodig is, waardoor je lichaam over het algemeen beter functioneert. Rekken kan energie stimuleren Voel je je traag en heb je een oppepper nodig? Gewoon bewegen en strekken na een tijdje zitten kan de perfecte remedie zijn. Strek je armen aan je bureau, sta op en maak een wandeling – het hoeft niet lang te zijn – 5 minuten is genoeg. Rekken kan de houding verbeteren. Door je spieren te verlengen door te rekken, wordt je meer “lichaamsbewust” en realiseert je enkele van je slechte houdingsgewoonten die comfortabel zijn geworden. Door je meer bewust te worden van wanneer je in die slechte houdingen valt, zul je jezelf onbewust weer in een betere positie brengen. Rekken kan de atletische prestaties verbeteren Als je dynamisch rekoefeningen uitvoert vóór een training – een type waarbij beweging samen met je rekoefeningen wordt uitgevoerd in tegenstelling tot statisch rekken, het soort dat je gewoon vasthoudt – kan dit je prestaties verbeteren. Het verwarmt je spieren voor de komende activiteit en helpt blessures te voorkomen. Rekken kan je bewegingsbereik vergroten Wanneer je spieren gespannen zijn, voorkomt dit dat je het volledige bewegingsbereik in je gewrichten krijgt. Als je heupen en benen bijvoorbeeld gespannen zijn, kan dit betekenen dat je heupen niet zo soepel of niet zo vaak kan bewegen als nodig is. Als je regelmatig rekt, houd je die spieren rond de gewrichten los, zodat ze kunnen bewegen zoals ze zouden moeten. Het is belangrijk op te merken dat wanneer je rekken aan je dagelijkse routine toevoegt, luister naar je lichaam. Forceer een lichaamsdeel Read more

You feel better after a stretch!

You always stretch before and after a workout (well, you really should 😉) However, don’t reserve stretching exclusively for your fitness routine – get into a habit of doing it every day and you will feel the benefits of relieving your muscle tension, moving better and not having to say “oooof” when you get up from the chair! It does not have to be long – a few minutes is sufficient; try and do it at the same time every day as this helps you to maintain the routine – first thing in the morning, every hour or two throughout the day or just before you hop into bed in the evening. Need some help with what stretches to do? I am a big fan of Hasfit, an online workout programme where you can find some great stretching routines of various lengths. If you don’t want to follow the whole routine, just pick out a few stretches for yourself which suit you. To really feel the benefit, hold a stretch for at least 20 seconds. Links and videos to your Hasfit stretches: 12 minutes: 30 minutes: 25 minutes (yoga stretches) Why should I stretch you ask yourself? Well….. Stretching Improves Local Blood Circulation When you stretch, you’re opening up areas of tension that may have contributed to decreased circulation to certain areas of the body. Opening up these areas helps oxygen and nutrients to get to every cell as needed, leaving your body functioning better overall. Stretching Can Boost Energy Feeling sluggish and need a bit of a pick-me-up? By simply moving and stretching after being sitting for a while can be the perfect remedy. Stretch your arms at your desk, stand up and take a walk around – it doesn’t need to be long – 5 minutes is enough. Stretching Can Improve Posture By elongating your muscles through stretching, you become more “body aware” and realise some of your poor postural habits which have become comfortable. Becoming more aware of when you fall into those bad postures means you will unconsciously bring yourself back to a better position. Stretching Can Improve Athletic Performance When performing dynamic stretching before a workout – a type which includes movement along with your stretches as opposed to static stretching, the kind you simply hold – can improve your performance. It warms up your muscles for the upcoming activity, helping to prevent injury. Stretching Can Increase Your Range of Motion When your muscles are tight, it prevents you from getting the full range of motion in your joints. For example, if your hips and legs are tense, it may mean you can’t move your hips as smoothly or as much as you need to. When you stretch regularly, you’re keeping those muscles around the joints loose, allowing them to move as they should. It’s important to note that when you add stretching into your daily routine, be sure to listen to your body. Don’t force a stretch past where it feels comfortable; you don’t Read more

Kan ik een massage krijgen als ik zwanger ben?

Om je het antwoord meteen kort en krachtig te geven: ja, dat kan! Wanneer je zwanger bent, verandert je houding, waarbij het ‘zwaartepunt’ opnieuw wordt uitgelijnd op de heupen, waardoor de spieren en gewrichten worden belast, wat voor sommigen schouder-, nek-, onderrug-, bekken- of heupzenuwpijn kan veroorzaken. Oedeem (zwelling) in de enkels, voeten en handen komt ook vaak voor, vooral in de latere maanden van de zwangerschap. Als moeder weet ik hoe het voelt en ja, toen ik zwanger was, ging ook voor massages. Aan het begin van de zwangerschap is het mogelijk om op je buik te liggen (met je gezicht naar beneden) als je je daar prettig bij voelt. Als dit niet mogelijk is of je wilt dit niet, dan zal ik je in een zijligging plaatsen – ik heb handdoeken en kussens in overvloed om ervoor te zorgen dat je warm genoeg bent en voldoende ondersteuning hebt voor alle noodzakelijke delen van je lichaam, voor optimaal comfort en veiligheid. Als je een gezonde zwangerschap hebt zonder grote gezondheidsproblemen, dan is massage de hele tijd veilig. Ik heb in de loop der jaren veel zwangere vrouwen gemasseerd, waaronder een dame met een drieling tot aan het einde van haar zwangerschap! Ik ben me bewust van aandachtspunten en eventuele contraindicaties waar massage niet aan te raden is. Ik herinner me dat, vele jaren geleden, één van mijn docenten tegen de klas zei: “Een zwangere vrouw is geen zieke vrouw, dus wees niet bang om haar te masseren.” Om te profiteren van een zwangerschapsmassage zou ik minimaal 60 minuten aanraden – 90 minuten zelfs nog beter. Ik kijk er naar uit van je te horen!

Can I have a massage when I am pregnant?

To give you the answer short and sweet: yes, you can! When you are pregnant your posture changes, realigning the centre of gravity over the hips putting stress on muscles and joints which can cause shoulder, neck, lower back, pelvic, or sciatic nerve pain for some. Edema (swelling) in the ankles, feet and hands is also common especially during the later stages. As a mum myself, I know how it feels and yes, I did go for a massage too. At the beginning of the pregnancy it is possible to lay prone (facedown) if you feel comfortable doing so. If this is not possible or you prefer not, then I will set you up into a side lying position – I have towels and pillows galore to make sure you are warm enough and have enough support for all the necessary areas of your body, positioning you for optimal comfort and safety. If you are having a healthy pregnancy with no major health issues, then massage is safe throughout the entire time. I have massaged many pregnant women over the years, including one lady with triplets right up until the end of her pregnancy!I’m aware of areas of caution as well as any contraindications where massage may not be advisable. I remember my tutor many years ago saying to the class “a pregnant women is not a sick woman so don’t be afraid to massage.” To benefit from a pregnancy massage I would recommend at least 60 minutes – 90 minutes even better. I look forward to hearing from you!

Ontspannings- en sportmassage? Wat is het verschil?

Sportmassage: Sportmassagetechnieken kunnen worden gebruikt om veelvoorkomende (sport)blessures zoals spierverrekkingen en gespannenheid aan te pakken. Ontspanningsmassage: een massage puur voor rust en ontspanning. Deze massagetechniek is niet bedoeld voor therapeutische effecten of voor het omgaan met chronische pijn of ongemak. De massage bestaat uit soepele, glijdende bewegingen, voornamelijk om je te helpen ontspannen, in een langzamer tempo en met lichtere druk te bewegen. Een paar minuten na de massage vraag ik altijd of de druk naar wens is; zo niet, dan pas ik het aan en ik moedig je aan om op elk moment tijdens de massage aan te geven als ik de druk weer moet aanpassen. Het doel van deze massage is om ontspanning te bevorderen, geen ‘diepe’ massage, maar een lichte massage over de weefsels/spieren van je lichaam. Afhankelijk van de tijd die je hebt gekozen (voor een ontspanningsmassage raad ik sterk 60 minuten of 90 minuten aan) massage ik je rug, benen, armen en nek. Om ten volle te genieten en te profiteren van dit type massage, raad ik ten zeerste af om te praten – als je praat, span je je spieren aan en zijn ze daarom niet volledig ontspannen. Je wordt ook afgeleid van het doel van de massage: ontspanning. Ik kan wat ontspannende muziek aanzetten, maar als je de voorkeur geeft aan totale stilte, is dat natuurlijk helemaal geen enkel probleem. Ontspanningsmassage is soepel, zacht, verbetert de bloedsomloop, bevordert de algehele ontspanning en het welzijn. Als  je in de sportschool een schouderspier overbelast hebt of je schouder belast bij het maken van een plotselinge beweging (bijvoorbeeld nekpijn na onverwacht je nek te hebben gedraaid) dan raad ik je een sportmassage aan. Sportmassage helpt bij het corrigeren van problemen en onevenwichtigheden in zacht weefsel (spieren, pezen, gewrichtsbanden) die zijn veroorzaakt door inspannende en repetitieve activiteiten bijvoorbeeld RSI bij mensen die vaak achter een bureau zitten). Je hoeft geen sportblessure te hebben om een ​​sportmassage te krijgen. Voordat een sessie begint, bespreek ik met je je verwachtingen van de massage en vraag ik naar het specifieke gebied waar je last van hebt. Ik pas mijn massage aan op je wensen binnen de hoeveelheid tijd die je hebt geboekt. Om er zeker te zijn dat er geen miscommunicatie is, vat ik samen welke lichaamsdelen ik ga masseren tijdens de behandelsessie. Een sportmassage hoeft niet per se diep te zijn om verlichting te geven. Ook hoeft de massgae niet pijnlijk zijn. Als een gebied strak en gevoelig aanvoelt en je kunt ontspannen en er doorheen ademen (“zoete pijn”), dan is dat prima; maar als je gespannen bent en het ongemak bestrijdt, kan dit contraproductief zijn. Dus geef mij een seintje als het zo voelt tijdens de massage. Tijdens de massage zal ik je ook altijd vragen of de massage niet te gevoelig voelt; tweerichtingscommunicatie in dit scenario is heel belangrijk. Hopelijk is nu het verschil tussen een sportmassage en ontspanningsmassge duidelijker voor je geworden en ik hoop je gauw een keer in mijn praktijk te mogen ontvangen.

Remedial massage and sports massage. Is there a difference?

Remedial massage: “Remedial” means to provide a remedy or a cure. It is a range of therapeutic techniques used to treat muscles that are knotted, tense, stiff, or damaged. Sports massage: Sports massage techniques can be used to target common (sports) injuries such as muscular strains and tightness. In my practice I consider these two massage disciplines as intertwined. If you strain a shoulder muscle at the gym or strain your shoulder whilst making a sudden movement to start the electric lawnmower, my approach to how I treat you will be the same. Sports and remedial massage help correct problems and imbalances in soft tissue (muscles, tendons, ligaments) which has been caused due to strenuous and repetitive activity – it can be sport related but not necessarily so – think about occupational stress and demands – overuse, lack of use, constant repetition (think of RSI for office workers) You don’t have to have a sporting injury to receive a sports massage. Before a sports/remedial massage session begins, I discuss with you your expectations from the massage, ask about the particular area which is causing discomfort/pain, your ROM (Range Of Movement) and I will then tailor my massage to your wishes within the amount of time you have booked. To be sure there is no mis-communication I summarise what body parts I will massage during the treatment session. A remedial/sports massage does not necessarily have to be deep and to get results it has to be painful is not true.  If an area feels tight and tender and you are able to relax and breathe through it (“sweet pain”), that is fine – however if you are tensing up and fighting the discomfort this can be counterproductive – please, speak up and tell me if this is the case and of course, if I sense it whilst massaging I will always ask you about the pressure – two-way communication in this scenario is the key. At the end of the session, we check to see if your ROM has improved and I give you a couple of simple stretching exercises to help. To fully address and see further improvement, a series of follow-up sessions is strongly advised.

Onzeker bij je eerste massage? Lees mijn blog hoe dat te overkomen.

Wil je een massage maar voel je je terughoudend omdat je een deel van je kleding moet uittrekken? Heb je nog nooit zoiets gedaan en ben je een beetje nerveus als een vreemde je lichaam aanraakt? “Was dit een goed idee? Maar mijn rug maakt me kapot?”, “Ik heb mijn benen niet geschoren!” “Wat als er een puist op mijn rug zit?”, “Oh nee, ik heb een lelijke onderbroek aan!”. Je denkt dat je de eerste klant zijn die dit ooit denkt? Spoiler alert: dat ben je niet. Ongemakkelijk voelen op de tafel is heel gewoon, vooral als het je eerste massage is. Ik ben me er volledig van bewust dat dit een nieuwe ervaring voor je kan zijn, en het is mijn doel om je zo comfortabel mogelijk te maken. Voor je massage begint, zal ik je duidelijk uitleggen wat je moet doen voordat je op de tafel gaat liggen. Misschien zijn er delen van je lichaam die je niet wilt aangeraakt worden? Kietelige voeten? Wil je liever dat je billen niet gemasseerd worden? Dat is helemaal prima, grenzen zijn belangrijk en het handhaven ervan ook. Ik zal nooit privé-delen van je lichaam blootstellen of aanraken. Afhankelijk van welke lichaamsdeel ik masseer, hangt er vanaf welke kledingstuk je moet uittrekken. Je trekt je ondergoed nooit uit. Zodra je dit hebt gedaan, zal ik je vragen met je gezicht naar beneden of met je gezicht naar boven op de massagetafel te gaan liggen. Er is een handdoek om jezelf te bedekken. Voordat dit gaat gebeuren, stap ik de kamer uit om je privacy te geven. Ik klop dan op de deur en vraag of je klaar bent en pas als jij “ ja” zegt, loop ik naar binnen. Als je eenmaal op de tafel ligt, rust dan in een positie die voor jou het meest comfortabel is. Afhankelijk van de lengte van de massage wordt je vaak gevraagd halverwege om te draaien. Geen paniek: Ik ben er goed in om ervoor te zorgen dat de handdoek je altijd bedekt, zodat je je niet bloot of ongemakkelijk voelt. Gedurende de hele massage zullen alleen de lichaamsdelen waar ik aan werk, zijn blootgesteld, zodat alle kwetsbare delen goed bedekt en weggestopt zijn, zodat je je veilig voelt – je kunt de handdoek/het laken natuurlijk zelf in dit gebied vasthouden als je zo je meer op je gemak voelt . Als de massage voorbij is, verlaat ik de kamer om je de tijd te geven om bij te komen, van de massagetafel af te komen en je aan te kleden. Nogmaals klop ik altijd om te zien of je klaar bent en kom ik pas naar binnen als je klaar bent. Sommige klanten zijn bescheidener dan andere –ik respecteer hun privacy te allen tijde – niet iedereen is hetzelfde. Stap uit je comfortzone en boek een massage – je zult er geen spijt van krijgen!

You can get a massage and still keep your modesty? Yes you can!

Do you want a massage but feel reluctant because you have to remove some of your clothing? Is this an obstacle that you feel you cannot get over? You have never done anything like this before and you are a bit nervous to have a stranger touching your body? Your mind is racing – “Was this a good idea yet my back is killing me?” “I haven’t shaved my legs!” “What if there is a zit on my back?”  “Oh no, I have a pair of ugly undies on! I must be the first client ever to think this!” Spoiler alert: you’re not. Feeling awkward on the table is really common, especially if its your first one. I am totally aware that this may be a new experience for you, and it’s my goal to make you as comfortable as possible. When you come for your massage I will explain clearly what you have to do before you lie down on the table. Maybe there are parts of your body you don’t want to be touched? Are your feet ticklish? Do you prefer your buttocks not be massaged? That is totally fine, boundaries are important and so is maintaining them. I will never expose or touch private parts of your body. Depending on which part of the body I am massaging, depends on which item of clothing you have to remove. You never remove your undies. Once you have done this, I will then ask you to lie face-down or face-up on the massage table explaining there is a towel to cover yourself up. Before any of this happens I will step out of the room to give you privacy. I then knock on the door and ask if you are ready and only when you give the go-ahead, do I walk in. Once you are on the table, rest in whatever position is most comfortable for you. Spend less time worrying about what your body is doing – just enjoy what it is going through. Depending on the length of the massage you will often be asked to turn over halfway through. Don’t panic – your modesty will be preserved! I am well practiced in ensuring the towel is covering you at all times so you do not feel exposed or uncomfortable. Throughout the whole session only the body parts I am working on will be exposed, ensuring that any vulnerable parts are well covered and tucked in so you feel secure – you can of course hold the towel/sheet in this area yourself if you feel more comfortable. Once the massage is over, I leave the room to allow you time to come around, get off the massage table and get dressed. Again, I always knock to see if you are ready and only enter if you are. Some clients are more modest than others – I realise this and I respect their privacy at all times – not everyone is the same. Step out of your comfort Read more