Blog

Ontspannings- en sportmassage? Wat is het verschil?

Sportmassage: Sportmassagetechnieken kunnen worden gebruikt om veelvoorkomende (sport)blessures zoals spierverrekkingen en gespannenheid aan te pakken. Ontspanningsmassage: een massage puur voor rust en ontspanning. Deze massagetechniek is niet bedoeld voor therapeutische effecten of voor het omgaan met chronische pijn of ongemak. De massage bestaat uit soepele, glijdende bewegingen, voornamelijk om je te helpen ontspannen, in een langzamer tempo en met lichtere druk te bewegen. Een paar minuten na de massage vraag ik altijd of de druk naar wens is; zo niet, dan pas ik het aan en ik moedig je aan om op elk moment tijdens de massage aan te geven als ik de druk weer moet aanpassen. Het doel van deze massage is om ontspanning te bevorderen, geen ‘diepe’ massage, maar een lichte massage over de weefsels/spieren van je lichaam. Afhankelijk van de tijd die je hebt gekozen (voor een ontspanningsmassage raad ik sterk 60 minuten of 90 minuten aan) massage ik je rug, benen, armen en nek. Om ten volle te genieten en te profiteren van dit type massage, raad ik ten zeerste af om te praten – als je praat, span je je spieren aan en zijn ze daarom niet volledig ontspannen. Je wordt ook afgeleid van het doel van de massage: ontspanning. Ik kan wat ontspannende muziek aanzetten, maar als je de voorkeur geeft aan totale stilte, is dat natuurlijk helemaal geen enkel probleem. Ontspanningsmassage is soepel, zacht, verbetert de bloedsomloop, bevordert de algehele ontspanning en het welzijn. Als  je in de sportschool een schouderspier overbelast hebt of je schouder belast bij het maken van een plotselinge beweging (bijvoorbeeld nekpijn na onverwacht je nek te hebben gedraaid) dan raad ik je een sportmassage aan. Sportmassage helpt bij het corrigeren van problemen en onevenwichtigheden in zacht weefsel (spieren, pezen, gewrichtsbanden) die zijn veroorzaakt door inspannende en repetitieve activiteiten bijvoorbeeld RSI bij mensen die vaak achter een bureau zitten). Je hoeft geen sportblessure te hebben om een ​​sportmassage te krijgen. Voordat een sessie begint, bespreek ik met je je verwachtingen van de massage en vraag ik naar het specifieke gebied waar je last van hebt. Ik pas mijn massage aan op je wensen binnen de hoeveelheid tijd die je hebt geboekt. Om er zeker te zijn dat er geen miscommunicatie is, vat ik samen welke lichaamsdelen ik ga masseren tijdens de behandelsessie. Een sportmassage hoeft niet per se diep te zijn om verlichting te geven. Ook hoeft de massgae niet pijnlijk zijn. Als een gebied strak en gevoelig aanvoelt en je kunt ontspannen en er doorheen ademen (“zoete pijn”), dan is dat prima; maar als je gespannen bent en het ongemak bestrijdt, kan dit contraproductief zijn. Dus geef mij een seintje als het zo voelt tijdens de massage. Tijdens de massage zal ik je ook altijd vragen of de massage niet te gevoelig voelt; tweerichtingscommunicatie in dit scenario is heel belangrijk. Hopelijk is nu het verschil tussen een sportmassage en ontspanningsmassge duidelijker voor je geworden en ik hoop je gauw een keer in mijn praktijk te mogen ontvangen.

Remedial massage and sports massage. Is there a difference?

Remedial massage: “Remedial” means to provide a remedy or a cure. It is a range of therapeutic techniques used to treat muscles that are knotted, tense, stiff, or damaged. Sports massage: Sports massage techniques can be used to target common (sports) injuries such as muscular strains and tightness. In my practice I consider these two massage disciplines as intertwined. If you strain a shoulder muscle at the gym or strain your shoulder whilst making a sudden movement to start the electric lawnmower, my approach to how I treat you will be the same. Sports and remedial massage help correct problems and imbalances in soft tissue (muscles, tendons, ligaments) which has been caused due to strenuous and repetitive activity – it can be sport related but not necessarily so – think about occupational stress and demands – overuse, lack of use, constant repetition (think of RSI for office workers) You don’t have to have a sporting injury to receive a sports massage. Before a sports/remedial massage session begins, I discuss with you your expectations from the massage, ask about the particular area which is causing discomfort/pain, your ROM (Range Of Movement) and I will then tailor my massage to your wishes within the amount of time you have booked. To be sure there is no mis-communication I summarise what body parts I will massage during the treatment session. A remedial/sports massage does not necessarily have to be deep and to get results it has to be painful is not true.  If an area feels tight and tender and you are able to relax and breathe through it (“sweet pain”), that is fine – however if you are tensing up and fighting the discomfort this can be counterproductive – please, speak up and tell me if this is the case and of course, if I sense it whilst massaging I will always ask you about the pressure – two-way communication in this scenario is the key. At the end of the session, we check to see if your ROM has improved and I give you a couple of simple stretching exercises to help. To fully address and see further improvement, a series of follow-up sessions is strongly advised.

Onzeker bij je eerste massage? Lees mijn blog hoe dat te overkomen.

Wil je een massage maar voel je je terughoudend omdat je een deel van je kleding moet uittrekken? Heb je nog nooit zoiets gedaan en ben je een beetje nerveus als een vreemde je lichaam aanraakt? “Was dit een goed idee? Maar mijn rug maakt me kapot?”, “Ik heb mijn benen niet geschoren!” “Wat als er een puist op mijn rug zit?”, “Oh nee, ik heb een lelijke onderbroek aan!”. Je denkt dat je de eerste klant zijn die dit ooit denkt? Spoiler alert: dat ben je niet. Ongemakkelijk voelen op de tafel is heel gewoon, vooral als het je eerste massage is. Ik ben me er volledig van bewust dat dit een nieuwe ervaring voor je kan zijn, en het is mijn doel om je zo comfortabel mogelijk te maken. Voor je massage begint, zal ik je duidelijk uitleggen wat je moet doen voordat je op de tafel gaat liggen. Misschien zijn er delen van je lichaam die je niet wilt aangeraakt worden? Kietelige voeten? Wil je liever dat je billen niet gemasseerd worden? Dat is helemaal prima, grenzen zijn belangrijk en het handhaven ervan ook. Ik zal nooit privé-delen van je lichaam blootstellen of aanraken. Afhankelijk van welke lichaamsdeel ik masseer, hangt er vanaf welke kledingstuk je moet uittrekken. Je trekt je ondergoed nooit uit. Zodra je dit hebt gedaan, zal ik je vragen met je gezicht naar beneden of met je gezicht naar boven op de massagetafel te gaan liggen. Er is een handdoek om jezelf te bedekken. Voordat dit gaat gebeuren, stap ik de kamer uit om je privacy te geven. Ik klop dan op de deur en vraag of je klaar bent en pas als jij “ ja” zegt, loop ik naar binnen. Als je eenmaal op de tafel ligt, rust dan in een positie die voor jou het meest comfortabel is. Afhankelijk van de lengte van de massage wordt je vaak gevraagd halverwege om te draaien. Geen paniek: Ik ben er goed in om ervoor te zorgen dat de handdoek je altijd bedekt, zodat je je niet bloot of ongemakkelijk voelt. Gedurende de hele massage zullen alleen de lichaamsdelen waar ik aan werk, zijn blootgesteld, zodat alle kwetsbare delen goed bedekt en weggestopt zijn, zodat je je veilig voelt – je kunt de handdoek/het laken natuurlijk zelf in dit gebied vasthouden als je zo je meer op je gemak voelt . Als de massage voorbij is, verlaat ik de kamer om je de tijd te geven om bij te komen, van de massagetafel af te komen en je aan te kleden. Nogmaals klop ik altijd om te zien of je klaar bent en kom ik pas naar binnen als je klaar bent. Sommige klanten zijn bescheidener dan andere –ik respecteer hun privacy te allen tijde – niet iedereen is hetzelfde. Stap uit je comfortzone en boek een massage – je zult er geen spijt van krijgen!

You can get a massage and still keep your modesty? Yes you can!

Do you want a massage but feel reluctant because you have to remove some of your clothing? Is this an obstacle that you feel you cannot get over? You have never done anything like this before and you are a bit nervous to have a stranger touching your body? Your mind is racing – “Was this a good idea yet my back is killing me?” “I haven’t shaved my legs!” “What if there is a zit on my back?”  “Oh no, I have a pair of ugly undies on! I must be the first client ever to think this!” Spoiler alert: you’re not. Feeling awkward on the table is really common, especially if its your first one. I am totally aware that this may be a new experience for you, and it’s my goal to make you as comfortable as possible. When you come for your massage I will explain clearly what you have to do before you lie down on the table. Maybe there are parts of your body you don’t want to be touched? Are your feet ticklish? Do you prefer your buttocks not be massaged? That is totally fine, boundaries are important and so is maintaining them. I will never expose or touch private parts of your body. Depending on which part of the body I am massaging, depends on which item of clothing you have to remove. You never remove your undies. Once you have done this, I will then ask you to lie face-down or face-up on the massage table explaining there is a towel to cover yourself up. Before any of this happens I will step out of the room to give you privacy. I then knock on the door and ask if you are ready and only when you give the go-ahead, do I walk in. Once you are on the table, rest in whatever position is most comfortable for you. Spend less time worrying about what your body is doing – just enjoy what it is going through. Depending on the length of the massage you will often be asked to turn over halfway through. Don’t panic – your modesty will be preserved! I am well practiced in ensuring the towel is covering you at all times so you do not feel exposed or uncomfortable. Throughout the whole session only the body parts I am working on will be exposed, ensuring that any vulnerable parts are well covered and tucked in so you feel secure – you can of course hold the towel/sheet in this area yourself if you feel more comfortable. Once the massage is over, I leave the room to allow you time to come around, get off the massage table and get dressed. Again, I always knock to see if you are ready and only enter if you are. Some clients are more modest than others – I realise this and I respect their privacy at all times – not everyone is the same. Step out of your comfort Read more

Fysiotherapie? Wat dacht je van “Massage”?

Spierpijn? Stijve nek? Strakke onderrug? Je hoeft niet naar de fysio te gaan – kom naar Theramas voor een ​​massage! Ik kan geen diagnose stellen, in tegenstelling tot een fysio, maar ik kan zeker suggesties geven en je spierpijn helpen te verlichten. Terwijl massage zich concentreert op spieren en sommige zachte weefsels van het lichaam om de pijn en ook de stress te verlichten, richt fysiotherapie zich daarentegen meestal op de lichaamsdelen en biedt revalidatie om de kracht te verbeteren zodat het goed werkt. Bij een Theramas massage wordt je gedurende de gehele massage periode gemasseerd. Het verminderen van pijn door middel van massage verbetert je beweging, zodat je door kan gaan met de dingen die je voorheen niet kon of waar je moeite mee had – ik kan je oefeningen / rekoefeningen na de massage geven om je te helpen met je weg naar herstel: meer bewegingsvrijheid in je nek; je kan terug naar je dansles of zelfs gewoon je tenen weer kunnen aanraken! Ik kan je ook verzekeren dat je geestelijke gezondheid en welzijn ook extra voordelen zullen zijn, vooral in deze onzekere tijden. Om de volledige voordelen van massage te ervaren, hoeft je niet elke dag of week te reserveren (maar dat kan als je dat wilt!) – na een evaluatie, een gesprek en de massage kunnen we beslissen wanneer de beste “follow-up”  sessie zou moeten zijn. Erkennen dat je een beetje uit je hectische dag wilt halen om van een massage te genieten, is een goed teken.

Physiotherapy? Think again and think “Massage”!

Muscle pain? Stiff neck? Tight lower back? You don’t have to go to the physio – come to Theramas and have a massage! I cannot give a diagnosis, unlike a physio, however, I can for sure give suggestions and help relieve your muscular pain. Massage is a hands-on therapy for the whole session, however long you choose, in a safe, comfortable, relaxing environment. Whilst massage focusses on muscles and some soft tissues of the body to help relieve the pain and also the stress, physiotherapy, on the other hand, usually focuses on the body parts and provides rehabilitation to improve strength for it to work properly. Reducing pain by way of massage enhances your movement so you can get on with the things you were unable to do or had difficulty with before – I am able to help you with those things as well as post-massage exercises/stretches to help you on your way to recovery: more range of movement in your neck; you can go back to your dance class or even just being able to touch your toes again! Mental health and well-being can also be added benefits with a massage, especially during these uncertain, covid times. To feel the full benefits of massage, you don’t need to book in every day or every week (but you can if you want to!) – after an assessment, chat and the massage we can then decide when the best follow-up session should be. Recognising that you want to take a little slot out of your hectic day to enjoy a massage is a great sign.

Blog in English and Dutch?

Yes, you have read correctly: my blogs are in Dutch and English. Why? I am British (I am from Yorkshire) and I live in Utrecht (Utrecht, The Netherlands not the one in South Africa 😊). My clients have various nationalities and I think it’s important that they can understand my blogs, and I hope this helps with English and Dutch versions. Or as they say in Yorkshire: Betta twoa birds int’ sky than ‘un bird ont’ groun’. Enjoy reading them!

Blog in Nederlands en Engels?

Ja, je leest het goed: mijn blogs verschijnen in het Nederlands en Engels. Waarom? Ik ben een Britse (ik kom uit Yorkshire!) en ik woon in Utrecht (in Nederland, niet die in Zuid-Afrika 😊) Mijn klanten hebben verschillende nationaliteiten en ik vind het belangrijk dat veel mensen mijn blogs kunnen begrijpen, met een Engelstalige en Nederlandstalige blog hoop ik daaraan mee te helpen. Of zoals ze zeggen in Yorkshire: Betta twoa birds int’ sky than ‘un bird ont’ groun’. Veel leesplezier!

Massage is For Everybody!

Yes, it is true: Everybody can benefit from a massage.For quite some time, massage has been seen as a luxury. Let me tell you: massage is inclusive of every demographic known to mankind. In other words: massage isn’t just a luxury, it’s health care. It doesn’t look at the clothes you wear, the car you drive, or where you grew up. It doesn’t care what you believe as long as you have the willingness and open mind to receive care. Amongst my clients are people who work behind a desk all day or people who do manual labour such as an upholsterer and also a DJ who works long evenings and night hours. But also people who travel a lot for their work.You get a bit of the idea of the variety of my clients. Massage is for everybody.So don’t think massage is not for me. It is for everybody. Book your appointment. Although to some it may seem obvious, to others, the idea of coming into an establishment and being physically and emotionally vulnerable to a complete stranger can be worrisome.  I strive to make my space as welcoming and inclusive as possible for everyone, so please don’t hesitate to make an appointment, and receive the bodywork you so desperately need. Whatever has been holding you back, put it aside and come on in.

Massage is voor iedereen!

Ja, het is waar: iedereen kan baat hebben bij een massage.Massage wordt al geruime tijd gezien als een luxe. Nee hoor, dat is niet waar. Massage is niet alleen een luxe, het is ook gezondheidszorg. Het kijkt niet naar de kleding die je draagt, de auto waarin je rijdt of waar je bent opgegroeid. Het gaat er om dat je de bereidheid en open geest hebt om zorg te ontvangen.Onder mijn klanten bevinden zich mensen die de hele dag achter een bureau werken of mensen die manueel verrichten zoals een stoffeerder, een DJ die lange avonden en nachturen maakt. Maar ook mensen die veel reizen voor hun werk.Je krijgt een beetje een idee van de diversiteit van mijn klanten. Dus denk niet dat massage niets voor mij is. Het is voor iedereen.Maak een afspraak. Hoewel het voor sommigen misschien vanzelfsprekend lijkt, kan het voor anderen best wel spannend zijn om een ​​mijn praktijk binnen te gaan en fysiek en emotioneel kwetsbaar te zijn voor een volslagen vreemde.Ik streef ernaar om mijn ruimte zo gastvrij en inclusief mogelijk te maken voor iedereen, dus aarzel niet om een ​​afspraak te maken en de massage te ontvangen die je hard nodig hebt.Wat je ook heeft tegengehouden, leg het opzij en kom binnen.