Blog

Yo! Ga voor yoga!

Yoga & Massage Als je op zoek bent naar een combinatie om je stressniveaus te verminderen, hoef je niet verder te zoeken dan massage en yoga! Samen zijn ze de perfecte combinatie voor je gezondheid. De voordelen zijn niet alleen voor je lichaam, maar ook voor je geest en welzijn – met deze combinatie word je gelukkiger en ze helpen je je stress en angst te voor komen. Het “goede gevoel” aan het einde van een massage is als gevolg van het vrijkomen van endorfines die verantwoordelijk zijn voor het verminderen van stressniveaus; een regelmatige yogales helpt je geest te focussen om positiever te denken en meer zelfaccepterend te zijn. Het is belangrijk om zowel het lichaam als de geest te ontspannen. Een regelmatige massage-yoga-combinatie helpt je stressniveaus, geeft je energie en, ja, is gewoon gezond. Er zijn verschillende vormen van massage en yoga – je kunt je yoga en massage afstemmen op je persoonlijke behoeften. Een massage vóór een yogales of een massage ná een yogales? Voor? Een massage vóór een yogales verhoogt de bloedcirculatie naar je spieren, ze worden dus opgewarmd en langer: je kunt je dus dieper strekken – waarschijnlijk kan je verder rekken en houdingen kunnen je langer volhouden. Als je voor deze optie kiest, is een ontspanningsmassage aanbevolen. Bij sommige intense vormen van massage – zoals sport- en deep tissue – hebben je spieren hersteltijd nodig. Een yogales direct daarna kan betekenen dat sommige bewegingen ongemakkelijk zijn. Begin voorzichtig met je yogales – luister naar je lichaam en forceer jezelf niet, want dit kan blessures veroorzaken. Het mag nooit pijnlijk zijn. Zenden je spieren een noodsignaal uit?  Doe wat rustiger of neem ​​pauze. Na? Het krijgen van een massage ná een yogales helpt de vermindering van melkzuur dat zich na het sporten in het lichaam ophoopt, waardoor je sneller. Als je een intense diepere massage krijgt, merk je de voordelen van de yogales: vers gestrekte en warme spieren. Als je maximale ontspanning wilt met een massage-yoga tandem, dan is dit de beste volgorde voor jou – het combineren van de voordelen van beide is een geweldige remedie voor ontspanning. Theramas sluit zich aan bij Anna’s Yoga Tree ((annasyogatree.nl) voor een speciale aanbieding – boek een massage en krijgt 10% korting op elk abonnement op haar yogaschool. Ik volg regelmatig lessen bij haar en het is zeker een aanrader. Anna biedt verschillende soorten yoga aan: Hatha Yoga, Flow Yoga, Yin Yoga, Outdoor Yoga, Ouder- en Kindyoga met lessen van maandag tot en met zaterdag. Zij is op twee locaties gevestigd – Overvecht (Bagdaddreef 2) en Rode Brug (Jagerkade 4). Of je een beginner bent of ervaring hebt, er is een les voor jou – doe mee en profiteer van deze speciale aanbieding.

Strike a pose!

Yoga & Massage If you are looking for the perfect combination to reduce your stress levels – look no further than massage and yoga! Together they are the perfect combination for your health. The benefits are not just for your body but also your mind and well-being – the combination can make you happier and help prevent stress and anxiety. The “good-feeling” at the end of a massage is due to the release of endorphins which are responsible for reducing your stress levels; a regular yoga class helps to “ground you”, focusses your mind to think more positively and be more self-accepting. It is important to relax the body and to relax the mind. A regular massage-yoga combination helps your stress levels, invigorates you and well, is just healthy. Massage and yoga come in different forms – you can tailor your yoga training and massage technique to fit your personal needs. A massage before a yoga class or a massage after a yoga class? BEFORE? Getting a massage before a yoga class increases blood flow to your muscles which means they warm up, lengthen and so help you stretch more deeply – you will likely be able to stretch further and hold poses for longer. If you choose this option, a gentle relaxing massage is recommended – with some more intense forms of massage – such as sports and deep tissue – your muscles need some recovery time afterwards so a yoga class straight afterwards may mean some moves are uncomfortable cancelling out the benefits of both. So a relaxtion massage is best as it is more focussed on warming, lenthening and relaxing your muscles. Start gently with your yoga class – listen to your body and don’t push yourself as this may cause injury. It should never feel painful and if your muscles are sending out distress signal – slow down or take a break. AFTER? Getting a massage after yoga, will help with with the reduction of lactiic acid that builds up in the body after exercise, helping you recover more quickly (not just yoga but any type of exercise). If you get a more intense deeper massage, the benefits of the yoga class (freshily stretched and warm muscles) will encourage your muscles to stay lengthend. If you want maximum relaxation with a massage-yoga tandem, then this is best sequence for you – combining the benefits of both is a great remedy for relaxation. Theramas has joined together with Anna’s Yoga Tree (annasyogatree.nl) for a special offer – book a massage get 10% discount on a subscription at her yoga school. I follow lessons there and it is for sure to be recommended. Anna offers various sorts of yoga: Hatha Yoga, Flow Yoga, Yin Yoga, Outdoor Yoga, Parent and Child yoga from Monday to Saturday. She is located in two places Overvecht (Bagdaddreef 2) and Rode Brug (Jagerkade 4). Whether you are a beginner or have experience, there is a lesson for you – join in and take Read more

Ik moet zitten!

Ja, ik zit nog steeds in de gevangenis! Hierbij wat informatie over de Wolvenplein-gevangenis: Op 1 juli 1856 opende de gevangenis haar deuren – ze is aan het bolwerk Wolvenburg gelegen – de Wolvenburg dateert van omstreeks 1580. De gevangenis heeft slechts enkele cellen en is op dit moment de oudste “eencellige” gevangenis in Nederland. Er zijn drie vleugels – twee daarvan waren voor 117 mannen en in de derde vleugel waren er 19 cellen voor vrouwen. Het werd in 1877 uitgebreid en na deze datum waren er alleen nog mannelijke gevangenen. De kerk werd in 1903 toegevoegd. In 1914 werd het strikte gevangenisregime versoepeld, omdat het geïsoleerd houden van gevangenen in hun eigen cellen tot psychische problemen leidde en dit in het huidige sociale klimaat niet langer acceptabel werd geacht. Er werden grotere kamers gebouwd en gevangenen konden samenwerken – oogcontact kon niet worden voorkomen, maar onderling praten was verboden. Tijdens de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers het als gevangenis voor politieke gevangenen, saboteurs en verspreiders van verboden literatuur. Ze werden bewaakt door Nederlandse SS-soldaten en leden van de NSB (Nationaal-Socialistische Beweging – het was een Nederlandse politieke partij van 1931 tot 1945). Na de oorlog werden de rollen omgedraaid en werden Duitsers en NSB gevangenen. Ook de burgemeester van Utrecht werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen gehouden op beschuldiging van collaboratie. Na de oorlog waren er ingrijpende veranderingen in het strafsysteem en het strenge cellulaire systeem werd afgeschaft. In 1951 werd het een Huis van Bewaring (verdachten worden opgesloten tot hun proces en ook degenen die tot een korte vrijheidsstraf zijn veroordeeld). In de jaren zeventig werden de regels nog meer versoepeld met doucheruimtes, woonkamers, sportactiviteiten en klaslokalen, gevangenen konden hun eigen kleding dragen en maaltijden koken – de naam gevangenis werd omgedoopt tot Penitentiaire Inrichting. Er was meer ontspannende interactie tussen de gevangenen en het personeel. Ondanks de versoepeling van de regels zorgde drugsgerelateerde criminaliteit ervoor dat veel gevangenen verslaafd waren. In het jaar 2000 was er een grote renovatie: elektronisch toezicht, tralies werden vervangen door veiligheidsvensters in elke cel en 10 jaar na toepassing kreeg het gebouw een beschermde status In 2013 werd de gevangenis als oneconomisch en inefficiënt beschouwd en in 2014 officieel gesloten. Op het moment van de sluiting zaten er 124 personen (mannen en vrouwen) opgesloten. De Gemeente Utrecht verhuurde de cellen aan kleine ondernemers, er was een escape room en een horecabedrijf. In 2021 werd het verkocht aan een commercieel bedrijf en er zijn plannen om het te transformeren in een hotel, appartementen, restaurant en werkruimtes – het is te hopen dat de plannen in 2023 worden voltooid en in 2025 wordt het geopend. Beroemde gevangenen: Herman Brood – drugsbezit in de jaren 70Gerrit Kouwenaar – tijdens de bezetting verspreiding van communistische krant De WaarheidCornelis van Ravenswaay – na de oorlog gevangengenomen – burgemeester van Utrecht 1942 tot 1945 als fanatiek nationaalsocialist Waar komt de naam “Wolvenplein” vandaan? Onder leiding van Karel V werden in 1580 Read more

I am doing time!

Yes, I am still in jail! Ever wondered about the history of the jail? Where does it get its name? Read on….. The jail has been there since 1856 and opened its doors on 1st July – it is located on the bolwerk (earthen defensework) Wolvenburg – the Wolvenburg dates from approximately 1580. The jail has only single cells and at this time is the oldest “single cell” jail in The Netherlands. There are three wings – two of them were for 117 men and in the third wing there were 19 cells for women. It was extended in 1877 and after this date only housed male inmates. The church was added in 1903. In 1914 the strict prison regime was relaxed as keeping inmates in isolation in their own cells lead to mental health issues and this was considered no longer acceptable in the current social climate.  Larger rooms were built and inmates could work together – eye contact could not be prevented but talking amongst themselves was not allowed. During the German occupation of The Netherlands in World War II, the Germans used it as a prison for political prisoners, saboteurs and spreaders of forbidden literature. They were guarded by Dutch SS soldiers and members of the NSB (Nationaal-Socialistische Beweging – it was a Dutch political party from 1931 until 1945). After the war, the tables were turned and Germans and NSB became the inmates. Also the mayor of Utrecht was held prisoner during WWII accused of collaboration. After the war there were sweeping changes to penal system and the strict cellular system was abolished. In 1951 it became a House of Detention (suspects were locked up until their trial and those with a short custodial sentence were also included). In the 1970s rules were relaxed even more with shower rooms, living rooms, sports activities and classrooms were added, inmates could wear their own clothes, and cook meals – the name prison was renamed Penitentiary Institution. There was more relaxed interaction between the inmates and staff. Despite the relaxation of rules, drug-related crime meant many inmates were addicts. In the year 2000 there was a major refurbishment–  electronic surveillance,  prison bars were replaced with security windows in each cell and 10 years after application, the building was given protected status In 2013 the prison was deemed to be uneconomical and inefficent and was officically closed in 2014. By the time of the closure, 124 persons (men and women) were imprisoned there. The Council of Utrecht rented the cells out to small business owners, there was an escape room and and a catering company. In 2021 it was sold to a commercial company and there are plans to transform it into a hotel, apartments, restaurant and work spaces –  plans are scheduled to be completed in 2023 and it is hoped the project will come to realisation in 2025. Famous prisoners: Herman Brood – possession of drugs in the 70s Gerrit Kouwenaar – during the occupation distribution of communist Read more

Je gaat een massage boeken? Hier zijn enkele tips?

Wil je wat tips om ervoor te zorgen dat je goed voorbereid bent? Bij het boeken van je massage denk goed na over wat voor soort massage je wilt en wat je verwachtingen zijn. Kom op tijd (of zelfs een paar minuten te vroeg) – dit geeft je de kans om een ​​beetje te ontspannen en het meeste uit je behandeling te halen. Voordat de massage begint, hebben we een kort gesprek over je massagewensen. Plan je massage op een dag waarop je niet al te veel hebt gepland – probeer er niet in te persen tijdens een drukke werk-/thuisdag – je hoofd kan vol zitten met dingen die nog gedaan moeten worden voordat de zon ondergaat – dit zal je vermogen om te ontspannen tijdens je massage belemmeren. Het is prima om van tevoren te eten, maar zorg ervoor dat het niet een enorme hoeveelheid is –  “vol” voelen terwijl je op de tafel ligt, is ongemakkelijk. Communicatie is van vitaal belang voor, tijdens en na – hoe meer informatie je me geeft, des te beter ik een massage kan geven die je wilt. Wees eerlijk en open – vind je de massage iets te stevig of juist te zacht? Heb je ineens kramp in je voet of voelt de hoofdsteun ongemakkelijk? Vertel het mij want het is natuurlijk heel belangrijk dat je de hele sessie ontspannen bent, wat heeft het anders voor zin? Na de massage: ga niet te snel rechtop zitten, want dan kun je duizelig worden of een licht gevoel in het hoofd krijgen. Ik kan je helpen met overeind zitten als je je veiliger voelt, anders laat ik je in je eigen tijd opstaan ​​- er is geen haast – ik laat voldoende tijd tussen de klanten zodat ik je nooit de deur uit hoef te haasten. Als je dorst hebt is er altijd een glas water bij de hand. Ook geef ik je na de massage een paar tips/suggesties voor wat je thuis kan doen, bijvoorbeeld een schouderoefening of het gebruik van een massagebal. Het is niet “slechts” een massage, het is een ervaring!

Ready to book a massage? Here are some tips!

Getting a massage can be so much more than just pure relaxation – there are many health benefits too. Massages can be an effective treatment for a number of ailments or injuries. Want some tips to make sure you are prepared? When you are booking your massage have a think about what type of massage you want and what are your expectations. I always talk to you before we begin to make sure the massage I deliver is what you want. Arrive on time (or even a few minutes early) – this gives you the chance to relax a little and make the most of your upcoming treatment. Schedule your massage on a day when you don’t have too much planned – try not to squeeze it in during a busy work/home day  – your head may be full of things that still need to be done before the sun goes down – this will hinder your ability to relax during your massage. Its OK to eat beforehand but make sure its not a huge amount – feeling “stuffed” whilst lying on the table is most uncomfortable. Communication is vital before, during and after – the more information you give me, the better I can deliver a massage to what you want! Please be honest and open – too much pressure? Not enough pressure? To the best of my ability I try to be aware of any discomfort you may be feeling (fidgeting due to a uncomfortable headrest or cramp in your foot?) but sometimes I just cannot see or detect it so please tell me if this is the case – I will be very grateful as it is obviously sooooo important that you are relaxed throughout the whole session otherwise what is the point? Breathe – when working on a particularly problematic area, it’s easy to hold your breath and tense up – try and  breathe through the strokes, slow deep breaths. Find a rhythm and stick with it, even when it gets a little bit uncomfortable. After the massage I give you a few tips/suggestions for what you can do at home – a neck stretch for example or how to use a massage ball. These easy suggestions will help you enhance your massage experience and feel the benefits. Don’t sit up too quickly as you may become dizzy or feel lightheaded. I can give you help sitting up if you feel safer otherwise I leave you to get up in your own time – there is no rush – I leave plenty of time in between clients so I never need to rush you out the door. If you feel thirsty there is always a glass of water on hand. Its not “just a massage”, it’s an experience!

Wist je dat? Leuke feitjes over massage

Één uur massage staat gelijk aan 7-8 uur slaap van het lichaam Er zijn ongeveer 5 miljoen aanraakreceptoren in onze huid – 3.000 in een vingertop Spieren bestaan ​​uit bundels van ongeveer 5 in het ooglid tot ongeveer 200 in de bilspieren Aanraking is het eerste zintuig dat zich bij mensen ontwikkelt en mogelijk het laatste dat vervaagt Kantoormedewerkers die regelmatig gemasseerd worden, zijn alerter, presteren beter en zijn minder gestrest dan degenen die niet gemasseerd worden Er worden over de hele wereld meer dan 80 massagevormen gebruikt. Massagetherapie stimuleert de afgifte van endorfine, de natuurlijke pijnstillers van het lichaam, en daarom is het zo nuttig bij het verlichten van pijn. Er wordt aangenomen dat massage een van de oudste vormen van medische zorg was die de mens kent, met Egyptische grafschilderingen waarop mensen zijn afgebeeld die massagetherapie kregen (dat is meer dan 6000 jaar geleden!) Massage heeft een positieve invloed op het lichaam en de gezondheidstoestand, zoals pijnbeheersing, problemen met de bloedsomloop, stressvermindering, revalidatie van blessures, migrainecontrole en algeheel welzijn Massagetherapie verbetert de aandacht, focus, mentale helderheid en emotioneel evenwicht. Therapeutisch rekken kan helpen bij het voorkomen en versnellen van de genezing van verwondingen aan de spieren en zachte weefsels van het lichaam Massagetherapie kan de hartslag verlagen en de bloeddruk verlagen, waardoor veel risicofactoren voor hart- en vaatziekten worden verminderd. Prenatale massage verhoogt de bloedsomloop, bevordert ontspanning, bereidt de spieren voor op de bevalling en verbetert de gewrichtsflexibiliteit Na het lezen van deze leuke info zin in een massage? Boek nu!😊

Did you know? Fun facts about massage

Thinking about getting a massage but wanted to check up on some massage did-you- know facts first? Massage therapy has many benefits and is very therapeutic. This hands-on technique involves pressing, rubbing and squeezing the muscles and soft tissue in the body. One hour massage is equal to 7-8 hours of sleep on the body There are approximately 5 million touch receptors in our skin – 3,000 in a finger tip Muscles are made up of bundles from about 5 in the eyelid to about 200 in the buttock muscles Touch is the first sense to develop in humans, and may be the last to fade Office workers massaged regularly are more alert, perform better and are less stressed than those who aren’t massaged There are over 80 common massage modalities being used around the world. Massage Therapy stimulates the release of endorphins, the body’s natural pain killers, which is why it is so helpful in relieving pain. It is believed that massage was one of the oldest forms of medical care known to man, with Egyptian tomb paintings depicting people receiving massage therapy (that’s over 6000 years ago!) Massage positively affects the body and health conditions such as pain management, circulatory issues, stress reduction, injury rehabilitation, migraine control, and overall wellness Massage Therapy enhances attentiveness, focus, mental clarity, and emotional balance. Therapeutic stretching can help prevent and speed healing of injuries to the muscles and soft tissues of the body Massage Therapy can reduce heart rate and lower blood pressure reducing many risk factors for cardiovascular disease. Prenatal massage increases circulation, promotes relaxation, prepares the muscles for childbirth, and enhances joint flexibility So, does this convince you to go make that call/send that mail to book a massage? Do it! Click here to book an appoinment!

Waarom water drinken na een massage?

Waarom water drinken na een massage? Na een massage bied ik altijd een glas water aan in het geval dat mijn cliënt dorst heeft. In het verleden zei ik altijd dat de gif- en afvalstoffen moesten worden weggespoeld, zonder dat ik dat in twijfel trok. Ik denk dat ik het zo vaak van anderen heb gehoord en daardoor  is het een mantra geworden: ik was een copycat. Mijn mening daarover is nu veranderd. Velen van ons drinken te weinig water. Dus het advies om extra te drinken is natuurlijk prima. Maar als je massage krijgt hoef je echt niet na afloop extra water te drinken. Spoelt water de gifstoffen echt weg na je massage? Over welke gifstoffen hebben we het? Luchtvervuiling? Alcohol? Cafeïne? Sigarettenrook? Of zijn het afvalstoffen en/of bijproducten die door het lichaam worden aangemaakt en die niet meer nodig zijn? Je lichaam maakt deze bijproducten, ongeacht of je een massage hebt. Ongewenste afvalstoffen worden op verschillende manieren door het lichaam verwerkt – bijvoorbeeld door te urineren of door te worden gerecycled voor een ander gebruik in het lichaam. De longen raken koolstofdioxide kwijt omdat ons lichaam er niet te veel van kan hebben. Daar komt geen water bij kijken. De lever en de nieren zijn de belangrijkste ontgifters in het menselijk lichaam en zolang je wateropname redelijk is (geen extra water nodig) gaan ze gewoon door. Produceert of geeft massage gifstoffen af? Het lichaam recyclet en herverwerkt op natuurlijke wijze stoffen in het lichaam en massage maakt geen verschil. Het zal hoe dan ook gebeuren. Helpt water de gifstoffen weg te spoelen? De vochtbalans in je lichaam blijft stabiel, of je nu wat meer of wat minder drinkt – het lichaam doet fantastisch werk door de stoffen in je lichaam te reguleren en aan te passen aan de buitenomgeving (homeostase) en hierdoor kun je functioneren . Als je meer water drinkt dan dat je nodig hebt, zul je alleen maar meer plassen. Op voorwaarde dat je geen onderliggende gezondheidsproblemen hebt, zullen organen in hun eigen tempo ontgiften – als je geen drankje na de massage wilt, helemaal prima; het betekent niet dat het ineffectief is en aan de andere kant, meer drinken zal het niet effectiever maken. Als je dorst hebt, neem een slok water 😊 Het is leuk om klanten een glas water aan te bieden om hun dorst te verminderen na een massage, maar voor zover ik na onderzoek van deze blog heb kunnen zeggen, is er geen wetenschappelijk bewijs dat suggereert dat water de gifstoffen die vrijkomen bij de massage wegspoelt.

Drink water after a massage? What’s the deal?

I always offer a glass of water after a massage in case my client is thirsty. In the past I used to say that the toxins released by the massage needed to be flushed out without questioning the reason. I guess I just heard others say it so often, it became a mantra and I was a bit of a copycat. My view has changed. Does water really flush out the toxins after your massage and does your massage in fact release toxins? Many of us do not drink enough water and advice to drink more is of course fine but having a massage does not mean you have to drink extra. What toxins are we talking about? Air pollution? Alcohol? Caffeine? Cigarette smoke? Or are they waste/by-products created by the body which are no longer needed? Your body still has to deal with these by-products with or without a massage. Unwanted waste is dealt with in various ways by the body – for example getting rid of it through urination or being recycled for some other use in the body. The lungs get rid of carbon dioxide because our bodies can’t have too much of it (makes us too acidic). No water involved. The liver and kidneys are the main detoxifiers in the human body and as long as your water intake is reasonable (no extra water required) they just march on. Does massage produce or release toxins? The body naturally recycles and reprocesses substances in the body and massage makes no difference. It will happen anyway. Does water help flush the toxins out? The fluid balance in your body stays stable regardless of whether you drink a little more or a little less – the body does a fantastic job of regulating the substances in your body and adapting them to the outside environment (homeostasis) and you are able to function. Provided that you have no underlying health issues, organs will detoxify at their own pace – if you don’t want a drink after the massage, totally fine; it does not mean it is ineffective and on the flip side, drinking more will not make it more effective. If you are thirsty, have a drink 😊 Its nice to offer clients a drink of water to quench their thirst after a massage but as far as I tell after researching this blog there is no scientific evidence to suggest that water will flush out the toxins released by the massage.